سقوط ساسانیان: فاتحابن خارجی، مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان

  • سقوط ساسانیان: فاتحابن خارجی، مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان front cover

    Soghut-e Sasanian (the Fall of the Sasanians), Persian translation by M. Ettehadieh-Nezammafi, ed. Ruzbeh Zarrinkoub, Tehran: Nashr-e Tarikh-e Iran, 1383 (2004).