شاهنشاهی ساسانی

  • شاهنشاهی ساسانی front cover

    Tehran, Qoqnoos, 1384 (2005).